گاهی اونقدر دیر میشود که تجربه ها هم فایده ندارند

و جز افسوی چیزی باقی نمیماند .

پ.ن   شروعی دوباره

Advertisements