این روزا خوب تعداد مدال های مایکل فلپس رو میشماریم ،که به تنهایی به اندازه چندین کشور مدال اورده

کاش درک می کردید  که مجبور نباشید بعد از شکست ها  بگید مصدوم بودیم

Advertisements