قلم در دست گریانش به خود  می لرزید و حرف چشمانش را  می نوشت

Advertisements